Nederlands
  nl
English
  en
contact veelgestelde vragen
log in
VU
 
Leveringsvoorwaarden VIB
Begrippen
 1. VU Boekhandel BV: in deze voorwaarden de boekhandel in de Vrije Universiteit verantwoordelijk voor de verzending van je bestelling.
 2. VIB: in deze leveringsvoorwaarden een studievereniging die middels korting op boeken voordelen aan haar leden aanbiedt.
 3. Derde-leverancier: (internet)boekhandel die levert haar producten aanbiedt middels de website of winkel van een andere (internet)boekhandel.
 4. Koper: lid van VIB betreffende de levering van diensten of producten.
 5. Gebruikersnaam: de identificatiecode van de individuele koper (emailadres)
 6. Wachtwoord: het wachtwoord van de individuele koper om toegang tot zijn gegevens en de database krijgen.
 7. Database: de gestructureerde verzameling data van VIB.
Artikel 1 - Algemene Bepalingen
 1. Op alle door VIB met toepassing van deze Leveringsvoorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing. VIB conformeert zich aan de Wet van 21 december 2000 tot aanpassing van Boek 7 van het BW aan richtlijn 97/7/EG van het EP en de Raad van de EU van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten. Stb.617.
 2. De overeenkomst tot levering en afname komt tot stand door plaatsing van een bestelling via deze website. Door plaatsing van een bestelling wordt de koper geacht deze leveringsvoorwaarden te aanvaarden. Bestellingen via de website worden automatisch per e-mail bevestigd.
 3. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen VIB en haar leden.
Artikel 2 - Prijzen en aanbiedingen
 1. Alle genoemde prijzen op deze website zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
  De BTW op boeken bedraagt 6%. De BTW op overige producten bedraagt 21%.
 2. Alle aanbiedingen op deze website zijn onder voorbehoud van prijs, uitvoering leverbaarheid en levertijd. VIB is niet verplicht om tot levering over te gaan. VIB houdt zich het recht voor om niet te leveren of te leveren tegen een afwijkende prijs. In beide gevallen neemt VIB contact op met de koper.
 3. Laagste-prijs-garantie
 4. VIB biedt een laagste-prijs-garantie. Deze garantie kan aangeroepen worden in het geval een koper een studieboek vlak voor of tijdens de periode goedkoper aantreft bij een reguliere Nederlandse (internet)boekhandel. Prijzen van derde-leveranciers zijn van deze garantie uitgesloten. Koper kan het prijsverschil melden bij VIB en ontvangt het verschil in geld op zijn of haar bankrekening.
 5. Geld-terug-garantie
 6. VIB biedt een geld-terug-garantie. Deze garantie kan aangeroepen worden in het geval een studieboek niet nodig is voor het college. Deze garantie geldt tot een week voorafgaande aan het tentamen. De docent moet uitdrukkelijk zelf aangegeven hebben dat het boek niet verplicht is voorgeschreven. VIB behoudt zich het recht voor om informatie bij de docent op te vragen ter verificatie.
 7. Korting in de introductieweek
 8. Als je in de zomer je boeken gekocht hebt bij VU Boekhandel BV en geen ledenkorting hebt ontvangen biedt VIB de mogelijkheid om op aankopen gedaan in de zomer, voorafgaand aan de introductieweek, alsnog korting te krijgen. Kopers kunnen met hun bon van VU Boekhandel BV en hun bewijs van lidmaatschap tijdens de introductieweek de korting ontvangen in de VU Boekhandel. Korting wordt in dit geval niet verleend op Nederlandstalige studieboeken.
 9. Annulering of retourzenden van bestellingen is mogelijk conform de daarvoor opgestelde regels in de Wet Koop op Afstand.
Artikel 3 - Leveringen en betaling
 1. De door VIB opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
 2. Verzending van je bestelling wordt gedaan door VU Boekhandel BV.
 3. Levering vindt plaats in Nederland tenzij anders is overeengekomen en geschiedt op de plaats en het tijdstip die is aangegeven in de track-en-trace-email.
 4. Aflevering van goederen geschiedt voor risico van koper op het laatst bekende adres van koper, zoals opgegeven bij de bestelling en geregistreerd in de database van VIB.
 5. VIB is gerechtigd verzend- en administratiekosten in rekening te brengen.
 6. Bestellingen die uit meerdere producten bestaan kunnen door VIB in delen worden geleverd en gefactureerd, waarbij éénmalig verzend- en administratiekosten worden berekend.
 7. VIB is gerechtigd haar leveringsverplichting aan koper op te schorten indien deze nog enige betalingsverplichting heeft aan VIB, in het bijzonder betreffende openstaande facturen voor leveringen van VIB aan koper.
 8. Betaling vindt plaats online via Ideal of creditcard. Indien betaling per factuur wordt overeengekomen dient betaling te geschieden op de wijze en binnen de termijn zoals vermeld op de factuur.
 9. Alle door VIB krachtens overeenkomst aan koper geleverde goederen blijven eigendom van VIB totdat alle bedragen die koper verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde goederen zijn voldaan.
Artikel 5 - Reclames en aansprakelijkheid
 1. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient koper VIB daarvan binnen tien werkdagen na ontvangst schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen.
 2. Indien is aangetoond dat de goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft VIB de keuze de betreffende producten na retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 3. Uitgezonderd technische defecten worden boeken die zijn ingeseald (van plastic verpakking voorzien) en in de verpakking een code hebben worden niet retour genomen.
 4. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien de goederen onbeschadigd zijn. De kosten voor deze retourzendingen zijn voor rekening van koper, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 6 - Overige bepalingen
 1. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien vooraf overeengekomen tussen VIB en koper.
 2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en/of een leveringsovereenkomst met VIB zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 3. In geval door een rechter enige bepaling in deze voorwaarden als onwettig dan wel onredelijk wordt aangemerkt, wordt deze bepaling geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die niet als zodanig wordt gekwalificeerd, echter daarmee qua inhoud en bedoeling zoveel mogelijk overeenkomend.
E-mail gedragslijn
Wanneer u naar ons mailt sturen wij u een ontvangstbevestiging, tenzij wij uw email direct kunnen afhandelen. Uiterlijk binnen vijf werkdagen ontvangt u een definitief antwoord van ons en mocht dit niet haalbaar zijn, dan laten wij u dit weten.
leveringsvoorwaarden privacy statement copyright disclaimer veelgestelde vragen contact
 
Welkom bij VIB